сургалтын материал

СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ

Манай ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтын 6 хөтөлбөрийн хүрээнд заагддаг 28 курс хичээл тус бүр өөрийн ном, гарын авлагатай байдаг. Гарын авлага бүр нь модул сургалтын хэлбэрээр бэлтгэгдсэн байдаг тул суралцагчдад маш цэгцтэй мэдлэг өгдөг. Суралцагч сургалтын гарын авлагыг ашиглах явцдаа модул бүрийн тестийг ажиллах байдлаар бие даан мэдлэгээ шалгаж, баталгаажуулах боломжтой.

Хөтөлбөрүүд   Суралцагчдад олгогдох ном, гарын авлагууд
ХАБЭА-н Мэргэжилтэн (41 цаг, 9 курс) Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчдад дараах 7 ширхэг ном олгогдоно.
1. Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын менежментийн танилцуулга
2. Курс OSHA705: Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөр
3. Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
4. Курс OSHA714: Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр
5. Курс OSHA710: Аюултай энергийг хянах хөтөлбөр (Цоожлох/Пайзлах систем)
6. Курс OSHA715: Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны үндэс
7. Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
ХАБЭА-н Менежер (36 цаг, 7 курс) Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчдад дараах 7 ширхэг ном олгогдоно.
1. Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын менежментийн танилцуулга
2. Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
3. Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
4. Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
5. Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
6. Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
7. Курс OSHA722: Эргономикийн хөтөлбөрийн удирдлага
ХАБЭА-н Сургагч
(36 цаг, 7 курс)
Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчдад дараах 7 ширхэг ном олгогдоно.
1.   Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын менежментийн танилцуулга
2.   Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
3.   Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
4.   Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
5.   Курс OSHA706: Ажлын аюулыг шинжлэх нь
6.   Курс OSHA721: ХАБЭА-н сургалтыг бий болгох нь
7.   Курс OSHA723: ХАБЭА-н сургалт явуулах
ХАБЭА-н Зөвлөлийн гишүүн (36 цаг, 7 курс) Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчдад дараах 7 ширхэг ном олгогдоно.
1. Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын менежментийн танилцуулга
2.   Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
3.   Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
4.   Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
5.   Курс OSHA707: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь
6.   Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
7.   Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
ХАБЭА-н Супервайзор (36 цаг, 7 курс) Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчдад дараах 7 ширхэг ном олгогдоно.
1. Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын менежментийн танилцуулга
2. Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
3. Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
4. Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
5. Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
6. Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
7. Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан (132 цаг, 28 курс) Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд дээрх бүх гарын авлага олгогдоно.

СУРГАЛТЫН ЗАРИМ ГАРЫН АВЛАГУУДААС