ТӨЛБӨРТЭЙ МАТЕРИАЛ

Зохиогч: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO)

Эрхлэн гаргагч: ОШМИ Группийн харъяа “Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн” ТББ

Орчуулагч: Б.Оюунтөгс, “MSCS” ХХК-ийн Захирал

Товч агуулга: Энэхүү гарын авлага нь жижиг, дунд аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байран дээрээ хэрхэн ХАБЭА-н эрсдлийн үнэлгээ хийх талаар аргачлал, зөвлөмжийг агуулсан.

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үнэ: 10000 төгрөг

Зохиогч: Д.Батбаатар болон бусад

Эрхлэн гаргагч: ОШМИ Группийн харъяа “Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн” ТББ

Товч агуулга: Энэхүү гарын авлага нь Оюу Толгой ХХК-ийн тусламжтай хэрэгжсэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудыг чадавхижуулах төслийн хүрээнд боловсруулагдсан болно. Тус гарын авлага нь Австралийн гэрчилгээ 3 түвшний чадамжид суурилсан ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр, материалуудыг агуулж байгаа ба ялангуяа МСҮТ-үүд өөрийн үйл ажиллагаанд шууд авч ашиглах боломжтой.

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үнэ: 48000 төгрөг

Зохиогч: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO)

Эрхлэн гаргагч: ОШМИ Группийн харъяа “Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн” ТББ

Орчуулагч: Б.Оюунтөгс, “MSCS” ХХК-ийн Захирал

Товч агуулга: Энэхүү гарын авлага нь жижиг, дунд аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байран дээрээ хэрхэн ХАБЭА-н эрсдлийн үнэлгээ хийх талаар аргачлал, зөвлөмжийг агуулсан.

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үнэ: 10000 төгрөг