ТӨЛБӨРГҮЙ МАТЕРИАЛ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТ

Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай
Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт
Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар
Барилгын журам
Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журам
Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам
Журам шинэчлэн батлах тухай
Контрактын гэрээгээр ажиллах албан тушаалын жагсаалт
Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм
Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах
Насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийн жагсаалт-2008
Уурын ба халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм
Үйлдвэрлэлийн ослын дүрэм
Үйлчлэгчийн ажлын норм
Тахир дутуу одой хүн ажиллуулах журам
Тоног төхөөрөмжийн гэрчилгээ авах тухай журам
Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох жагсаалт -2004оны 77 тушаал
Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох жагсаалт -2011
Хамтын гэрээг бүртгэх журам
Химийн хортой бодисыг саармагжуулах бүтээгдэхүүн-жагсаалт
Химийн бодисыг тээвэрлэх, хадгалах, устгах журам
Хөдөлмөрийн гэрээ-Зөвлөмж
Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар
Хөдөлмөрийн норм, нормативыг тогтоох журам-2001
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай
Эрсдлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж
Ээлжийн амралт олгох заавар

ОШМИ БОЛОВСРУУЛСАН МАТЕРИАЛ

Нийгмийн хариуцлага сэтгүүл

ЧУХАЛ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХОЛБООС