Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогыг судлан бүртгэх комиссын сургалт

ТАНИЛЦУУЛГА

Хугацаа: 2-8 цаг

Хичээлийн сэдэв
1 Ослын газрыг хамгаалалтанд авах нь
2 Ажилтнуудтай ярилцлага хий аргачлал
3 Ослын газрын баримтжуулалтыг хийх нь
4 Үйл явцын шинжилгээ хийх нь
5 Гадаад хүчин зүйлийн буюу шалтгааны шинжилгээ хийх нь
6 Тогтолцооны буюу суурь шалтгааны шинжилгээ хийх нь
7 Залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боовсруулж хэрэгжүүлэх нь
8 Төлөвлөгөөний биелэлтэнд аудит хийх нь
Байгууллагын сургалт /Үйлдвэрлэлийн осол судлах сургалт/
үдээс өмнө, үдээс хойш гэх мэт