ХАБЭА гэрээт үйлчилгээ

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ОШМИ Групп ХХК-ийн харъяа ОШМИ Аутсорсинг ХХК нь 2014 оноос хойш аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэрэгцээнд нийцүүлэн ХАБЭА-н гэрээт үйлчилгээг үзүүлж байна. 2022 оноос бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, сайжруулах зорилгоор шинэ дүр төрхтэйгээр Гөү Гри Аутсорсинг ХХК /GoGre Outsourcing llc/ нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид 20 гаруй салбарын 40 гаруй гэрээт үйлчилгээний төслийг хэрэгжүүлээд байна. Манай мэргэжлийн баг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх, хуулийн эрсдэлээ бууруулах, зардлын удирдлагаа оновчилсноор санхүүгийн үр өгөөжөө дээшлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор дараах бүрэн болон хэсэгчилсэн гэрээт үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

БҮРЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Энэхүү үйлчилгээг ихэвчлэн ХАБЭА-н ажилтан, нэгжгүй байгууллагууд авдаг. Энэ үйлчилгээний хүрээнд бид танай байгууллагын хэрэгцээнд нийцүүлэн урт (1 жилээс дээш), дунд (1 жил хүртэлх) ба богино (3 сар хүртэлх) хугацаагаар гэрээ байгуулан мэргэжлийн ХАБЭА-н ажилтан эсвэл багийг танай байгууллага дээр ажилуулах болно.

ХЭСЭГЧИЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай мэргэжлийн баг компаниудад бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаандаа төвлөрөх, хуулийн эрсдэлээ бууруулах, зардлын удирдлагаа оновчилсноор санхүүгийн үр өгөөжөө дээшлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор ХАБЭА-н чиглэлээр хуримтлуулсан туршлагадаа тулгуурлан ХАБЭА-н дараах хэсэгчилсэн гэрээт үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 • Үйлчилгээний зорилго

Компанийн ХАБЭА-н аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлж, тохирох хяналтын арга хэмжээг тодорхойлох.

 

 • Үйлчилгээний агуулга
 1. 4М аргачлал
 2. Man / Хүн/
 3. Media /Орчин/
 4. Machine /тоног төхөөрөмж/
 5. Management /Менежмент/

(Үүнээс гадна байгуулагын хэрэгцээг үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээ хийх бусад 30 гаруй аргачлалаас сонгож эсвэл хослуулж ашиглах боломжтой)

 

 • Үргэлжлэх дундаж хугацаа

5-15 өдөр

 

 • Ажиллах хүний нөөц

1-3  мэргэжилтэн /ажлын хамрах хүрээнээс хамаарна/

 • Үйлчилгээний зорилго

МУ- н ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн нийцлийн үнэлгээг байгууллагын үйл ажиллагаанд хийж зөрүүг тодорхойлон, сайжруулалтын зөвлөмж өгөх.

 

 • Үйлчилгээний агуулга
 1. ХАБЭА-н тухай хууль
 2. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 3. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /хууль нэмэгдэх болно/
 • Үргэлжлэх дундаж хугацаа

5-15 өдөр

 

 • Ажиллах хүний нөөц

1-3  мэргэжилтэн /ажлын хамрах хүрээнээс хамаарна/

 • Үйлчилгээний зорилго

Үйлдэрлэлийн осол, осолд дөхсөн тохиолдлуудыг нарийвчлан судалж, үндсэн шалтгаануудыг тодорхойлж, залруулах, дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгөх.

 

 • Үйлчилгээний агуулга
 1. Осол болсон газрыг шинжилж, хамаарах нотлох баримтуудыг цуглуулна
 2. Тухайн ажлын байран дахь баримт бичгүүдтэй танилцаж дүгнэлт гаргах
 3. Гэрчүүдтэй уулзаж баримтжуулалт хийнэ
 4. Гэмтэж бэртсэн хүмүүсээс ярилцлага авч баримтжуулна
 5. Ослын гол шалтгаануудыг тодорхойлно
 • Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Нөхцөл байдлаас хамаарна

 

 • Ажиллах хүний нөөц

2 мэргэжилтэн

 • Үйлчилгээний зорилго

ХАБЭА-н баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах болон шинээр бий болгох баримт бичгүүдийн хэрэгцээг тодорхойлж, боловсруулах.

 

 • Үйлчилгээний агуулга
 1. ХАБЭА-н бодлого
 2. ХАБЭА-н төлөвлөгөө
 3. ХАБЭА-н журмууд
 4. ХАБЭА-н заавар, зааварчилгаа
 5. ХАБЭА-н бүртгэл, маягтууд
 • Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Баримт бичгийн тооноос хамаарна

 

 • Ажиллах хүний нөөц

Баримт бичгийн тоо, шаардлагаас хамаарна

 • Үйлчилгээний зорилго

Олон улсын байгууллага, төрийн байгууллага болон компанийн захиалгаар стандарт, дүрэм, журмын орчуулга хийх, хянан засварлах, хуулийн нийцлийг хангах буюу МУ-ын ХАБЭА-н холбогдолтой стандарт, хууль, дүрэм, журамтай уяалдуулан сайжруулах

 

 • Үйлчилгээний агуулга
 1. Орчуулах материалын тоог тодорхойлох
 2. Орчуулгын ажлыг гүйцэтгэх
 3. Орчуулгыг редактораар хянуулах
 4. Орчуулгыг хүлээлгэн өгөх
 • Үргэлжлэх дундаж хугацаа

Баримт бичгийн тооноос хамаарна

 

 • Ажиллах хүний нөөц

Баримт бичгийн тоо, шаардлагаас хамаарна