Сургалтын тусгай зөвшөөрөл

Итгэмжлэл, Хамтын ажиллагаа

ХАБЭА-н Олон улсын болон Дотоодын сургалтын чиглэлээр

2011 оноос эхлэн Нийгмийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам, Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Байдлын төв, ХАБЭА-н Үндэсний хороо зэрэг байгууллагаас олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгээр дотооддоо итгэмжлэгдсэн, хууль ёсны дагуу ХАБЭА-н сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогоор бид ХАБЭА-н мэргэшүүлэх болон бусад сэдэвчилсэн хөтөлбөрүүдээр 700 гаруй байгууллагын 18000 гаруй ажилтныг сургаж, гэрчилгээжүүлээд байна.

ХАБЭМ төв
ХАБЭА гурван талт хороо

2012 оноос хойш АНУ, Их Британи, Австрали болон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ILO)-н ХАБЭА-н Олон улсын гэрчилгээтэй хөтөлбөрүүдийг дотоодын хууль, стандартын агуулгаар баяжуулан зохион байгуулж, Монголын ХАБЭА-н мэргэжилтнүүдэд Дэлхийн боловсролыг хүргэж байна. Одоогоор ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх Олон улсын хөтөлбөрөөр 3000 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэгдэн гарсан.

2016-2017 онд “Оюу Толгой” ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр Австралийн ХАБЭА-н Сертификат 3 түвшний сургалтын стандарт болон Монгол Улсын мэргэжлийн боловсролын стандарт тус бүрт нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, материалуудыг Монгол Улсын МСҮТ-үүдэд зориулан боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Түүнчлэн энэхүү хөтөлбөрийг Дорнод, Дархан, Өмнөговийн Политехникийн коллежуудад нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

iosh
ilo-logo
aqflogo