Суралцагчдын сэтгэл ханамж

Бид сургалтын чанарын хяналт, сайжруулалтыг тогтмол хийж ажилладаг ба 2011-2019 оны хооронд 207 удаагийн “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” сургалт зохион байгуулж, нийт 3415 суралцагчаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байдаг. Тэдгээрээс зөвхөн сүүлийн 3 жилийн судалгааны дүнг нэгтгэн харвал нийт суралцагчдын 95.5% нь ОШМИ-гийн сургалтанд Маш их (66%) болон Их сэтгэл ханамжтай (29.5%) гэсэн үнэлгээ өгсөн байна.

Суралцагсдын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнгээс үзэхэд манай сургалтын төвийн үйл ажиллагаа тэдний хэрэгцээ шаардлагад олон талаараа нийцдэг болох нь харагддаг. Бид судалгааны үр дүнгээс үйл ажиллагааныхаа давуу болон сул талуудад дүгнэлт хийж, ажлаа тасралтгүй сайжруулах зарчмаар ажилладаг.

Сүүлийн 7 удаагийн ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан суралцагсдын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнгээс дор харьцуулан харуулав.

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 3 жилийн дундаж