Байгууллагад зориулсан хөнгөлөлт, урамшуулал

Харилцагч байгууллагууддаа бид дараах хөнгөлөлт, урамшуулал үзүүлж байна. Энэхүү урамшууллын бодлого нь зөвхөн сургалтын нэгж цагаар бус нэгж суралцагчийн үнэлгээгээр сургалтын төлбөр тохиролцсон харилцагч нарт хамааралтай болно.

Хүснэгт 1. Зорилтот бүлэгт чиглэсэн сургалтын (ажил олгогч, нийт ажилтан, шинэ ажилтны гм сургалтууд) үнийн хөнгөлөлт урамшууллын бодлого

Сургалтанд хамрагдах хүний тоо 1 хүний төлбөрөөс хөнгөлөх хувь
1 101-500 хүн 2.5%
2 501-1000 хүн 5.0%
3 1001-2000 хүн 7.5%
4 2001-3000 хүн 10.0%
5 3001-4000 хүн 12.5%
6 4001-5000 хүн 15.0%
7 5001-ээс дээш хүн 20%

Хүснэгт 2. ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтын үнийн хөнгөлөлт, урамшууллын бодлого

  • Энэхүү хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” бэлтгэх 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгасан байгууллагад олгогдох ба бусад 1-5-р шатны бусад дэд хөтөлбөрүүдэд хамаарахгүй болно.
  • Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
  • Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурьдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөлт (төгрөг) Бодит төлөх (Төгрөг)
1. 100% онлайн сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 935000 – 187000 748000
5-9 хүн 22.5% 935000 – 210375 724625
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 935000 – 233750 701250
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 935000 – 280500 654500
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1260000 – 252000 1008000
5-9 хүн 22.5% 1260000 – 283500 976500
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1260000 – 315000 945000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1260000 – 378000 882000
3. 100% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1680000 – 336000 1344000
5-9 хүн 22.5% 1680000 – 378000 1302000
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1680000 – 420000 1260000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1680000 – 504000 1176000