Малчид хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарт зориулсан сургалт

ТАНИЛЦУУЛГА

Хугацаа: 2-8 цаг

Хичээлийн сэдэв
1. Жижиг үйлдвэрлэл, Мал маллагааны,   эрсдэлийн үнэлгээ
2. Малаас хүнд халдах өвчний тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
3. Онцгой байдалд бэлэн байх, хариу арга хэмжээнд бэлтгэх нь
4. Морь унах, эмнэг сургах, ямаа самнах үеийн аюулгүй ажиллагаа
5. Автомашин, мотоцикльтэй харьцах үеийн аюулгүй ажиллагаа
6. Гар багажтай харьцах үеийн аюулгүй ажиллагаа
7. Шатах тослох, ттэсрэх аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах үеийн аюулгүй ажиллагаа
8. Галын аюулгүй ажиллагааны анхан шатны ойлголт
9. Нийгмийн даатгалын тухай хууль
10. ХАБЭА-н тухай хуулийн холбогдох заалтууд
11. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд
12. НДС-аас олгох тэтгэвэр тэтгэмж нөхөн төлбөрийн тухай хууль
13 Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд
Байгууллагын сургалт /Малчдын сургалт/
үдээс өмнө, үдээс хойш гэх мэт