Хөнгөлөлт урамшуулал

 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлого:
  • Сургалтын хөнгөлөлт нь зөвхөн 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн бүрэн хөтөлбөрт суухаар бүртгүүлж буй элсэгчдэд олгогдох ба бусад дэд хөтөлбөрт элсэгч нарт хамаарахгүй болно.
  • Сургалтын хөнгөлөлтийн бодлогыг давхардуулж хэрэглэхгүй.
  • Суралцагч нь хөгжлийн ямар нэг бэрхшээлтэй бол энэ талаарх өргөдөл гаргаж (албан ёсны бичиг баримтыг өргөдөлд хавсаргах) сургалтын дор дурдсан төлбөрөөс илүү хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
 1. Сургалтын хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ:
  • Хувь хүн:
   • Суралцагч 6-р шат: “ХАБЭА-н Ажилтныг мэргэшүүлэх” 132 цагийн хөтөлбөрт бүртгүүлж, төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 20%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг)

Хөнгөлөлт (төгрөг)

Бодит төлөх (төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20% 935000 – 187000 748000
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20% 1260000 – 252000 1008000
3. 100% танхимын сургалт 20% 1680000 – 336000 1344000

 

 • Суралцагч сургалтын төлбөрийг дараах хуваарийн дагуу 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд:
 • Сургалтанд бүртгүүлэхдээ 50%
 • Сургалт эхэлснээс хойш ажлын 3 хоногийн хугацаанд 50%.
  • Албан байгууллага:
   • 132 цагийн хөтөлбөрт 2 ба түүнээс дээш ажилтнаа суулгаж, сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд нийт төлбөрөөс 30% хүртэлх хөнгөлөлтийг доорхи шатлалаар үзүүлнэ.
Сургалтын хэлбэр, Хөнгөлөлтийн хувь 1 хүний сургалтын төлбөр
Төлбөр (төгрөг) Хөнгөлөлт (төгрөг)

Бодит төлөх (төгрөг)

1. 100% онлайн сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 935000 – 187000 748000
5-9 хүн 22.5% 935000 – 210375 724625
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 935000 – 233750 701250
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 935000 – 280500 654500
2. 50% онлайн, 50% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1260000 – 252000 1008000
5-9 хүн 22.5% 1260000 – 283500 976500
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1260000 – 315000 945000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1260000 – 378000 882000
3. 100% танхимын сургалт 20-30%
1-4 хүн 20.0% 1680000 – 336000 1344000
5-9 хүн 22.5% 1680000 – 378000 1302000
10-15 хүн ба түүнээс дээш хүн 25.0% 1680000 – 420000 1260000
16 ба түүнээс дээш хүн 30.0% 1680000 – 504000 1176000